New York Botanical Garden, Bronx, NY

Taken on Nov. 15, 2013.